Elektroniczna dokumentacja medyczna i outsourcing

Placówki medyczne, korzystające z systemów IT umożliwiających prowadzenie dokumentacji w wersji elektronicznej, mają obowiązek stosowania się do regulujących te kwestie przepisów prawa. Dane dotyczące pacjentów i historii ich chorób muszą być przechowywane w sposób gwarantujący całkowite bezpieczeństwo.

Ze względu na fakt, że profesjonalne systemy IT są zaawansowane technologicznie, ich wymagania w stosunku do serwerów są bardzo wysokie. To oczywiście generuje koszty, które mogą okazać się zbyt wysokie dla niektórych placówek. Zanim jednak zrezygnujemy z myśli o wdrożeniu oprogramowania dla medycyny, przyjrzyjmy się przepisom. Placówki medyczne wcale nie mają obowiązku przechowywania danych na własnym serwerze. Dlaczego by nie pomyśleć więc o outsourcingu?

Przepisy dotyczące elektronicznej dokumentacji medycznej

Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 21. grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, outsourcing elektronicznej dokumentacji medycznej jest już możliwy. Warto przypomnieć brzmienie poprzedniego rozporządzenia z roku 2006:
„Dokumentacja wewnętrzna jest przechowywana w zakładzie, w którym została sporządzona” (rozdział 5, § 44. 1).

Do grudnia 2010 dokumentacja musiała więc być przechowywana na serwerach, znajdujących się fizycznie w danych placówkach. Zakup serwera i zapewnienie mu odpowiednich warunków oznaczał zaś duże koszty, na które nie każda jednostka medyczna mogła sobie pozwolić.

Na szczęście przepisy te zostały zmienione i dostosowane do realnej sytuacji finansowej placówek:
„Dokumentacja wewnętrzna jest przechowywana przez podmiot, który ją sporządził” (rozdział 6, § 72. 1);
„Miejsce przechowywania bieżącej dokumentacji wewnętrznej określa podmiot, a w zakładzie opieki zdrowotnej – kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych tego zakładu w porozumieniu z kierownikiem zakładu” (rozdział 6, § 74).

Mówiąc prościej – placówka medyczna ma już możliwość korzystania z outsourcingu – powierzenia przechowywania e-dokumentacji firmom zewnętrznym, oferującym usługi archiwizacji danych. Dzięki temu korzystanie ze specjalistycznego systemu IT nie wymaga dużych nakładów finansowych, co otwiera drogę do informatyzacji również małym jednostkom medycznym – przychodniom i pojedynczym gabinetom lekarskim.

Bezpieczeństwo danych

System wykorzystywany w placówce musi spełniać pewne wymogi bezpieczeństwa, określone prawnie:
„Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej uważa się za zabezpieczoną, jeżeli w sposób ciągły są spełnione łącznie następujące warunki:
1) jest zapewniona jej dostępność wyłącznie dla osób uprawnionych;
2) jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem;
3) są zastosowane metody i środki ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.”
(rozdział 8, § 86. 1).

Pewność bezpieczeństwa danych daje system back-up’u, który automatycznie tworzy kopię bezpieczeństwa na bieżąco w czasie zapisywania danych. Wprowadzane informacje są więc natychmiast aktualizowane w systemie, nie ma więc żadnego problemu z ich odzyskaniem w razie ich utraty (np. z powodu zniszczenia serwera przez powódź czy pożar). Takie rozwiązanie z powodzeniem jest wykorzystywane w systemie iMed24.

A czy Twoim zdaniem powyższe zmiany w przepisach zwiększą popularność systemów IT w placówkach medycznych?

Zapraszamy do lektury artykułu „Outsourcing elektronicznej dokumentacji medycznej”.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *